Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů Klínovec a.s.

Představenstvo akciové společnosti

KLÍNOVEC, a.s.
IČ 272 92 681, se sídlem v Chomutově, Blatenská 2327, orientační číslo 113, PSČ 430 03,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského osudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce číslo 1682

tímto svolává valnou hromadu,která se bude konat dne 24.11.2019 od 14.00 hodin na Klínovci, v budově restaurace na sjezdovce Slalomák.

Program řádné valné hromady:

  1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, volba komisí a zapisovatele

Předseda V.H. Klínovec a.s. MUDr. Vladimír Richter, zapisovatel Jan Novák
Mandátová komise Mgr. Lucie Průchová, Mgr. Pavel Umlauf,
Volební komise - PharmDr. Josef Umlauf, Hlavatý Jaroslav
Návrhová komise: Martina Špilarová
Ověřovatelé zápisu: Jan Špilar, Hlavatý Martin

2. Zpráva mandátové komise

3. Schválení programu

4. Zpráva o činnosti Klínovec a.s. –příloha č.1
5. Zpráva Dozorčí rady-příloha č.2
6. Schválení účetní závěrky 2018,-přílohy č. 3,
    Schválení výsledovky 2018,-přílohy č. 4,
    Schválení rozpočtu na rok 2019 přílohy č.5
7. Doplnění členů do představenstva Klínovec a.s. a D.R. Klínovec a.s. –viz usnesení
8. Návrh usnesení
    Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje účetní závěrku 2018
    Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje výsledovku 2018
    Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje rozpočet 2019
.
Na návrh představenstva Valná hromada Klínovec a.s. zvolila tyto členy představenstva: 

  • Martin Hlavatý nar.25.9.1965, bytem Mendelova 737/1,149 00 Praha 11-Háje,
  • Mgr. Pavel Umlauf nar.18.4.1970, bytem Dobrovského 5706, 430 03 Chomutov,
  • MUDr. Vladimír Richter nar.19.6.1964, bytem Přátelství 2360, 43801, Žatec
  • Radka Vaňkátová, nar.22.3. 1978,bytem Zahradní 5193, 430 04 Chomutov
  • Ing Tomáš Průcha, nar.1.7.1977, bytem Šumavská 15, Praha 2

Na návrh představenstva Valná hromada Klínovec a.s. zvolila tyto členy D.R.Klínovec a.s

  • Jan Novák nar.21.3.1970,bytem Mokropeská 705,252 28 Černošice,
  • Jan Špilar nar.19.5.1971,bytem Kříše 168,338 25 Břasy
  • Ing .Petr Popsimov nar.3.7.1979,bytem Kadaňská Jeseň 36, Kadaň

9. Závěr

Webová adresa Klínovec a.s – www.klinovecas.cz

S úctou,

Vladimír Richter
Předseda představenstva

P.S. Pro zastupování jednotlivých akcionářů na V.H. Klínovec a.s. je nutné předložit vyplněnou příslušnou
plnou moc , která bude řádně ověřena - předloha ZDE.

Jednotlivé přílohy k V.H. jsou umístěny na webových stránkách Klínovec a.s.  Je možné podávat návrhy na změnu usnesení až do data konání valné hromady . Na vyžádání zašle přílohy představenstvo i písemnou formou na náklady žadatele.


Jednotliví akcionáři jsou povinni doplnit do seznamu akcionářů, který je umístěn na webových stránkách správnou adresu, e-mail, číslo bankovního účtu dle nových stanov strana 2 , odst. 6.2.3. Údaje zašlou na e-mailovou adresu jan.novak@marketeers.cz

 

 

 

Počítadlo návštěv